Uue isikuandmete kaitse seaduse lugemisel tuleb olla tähelepanelik

Eestis hakkab 15. jaanuarist kehtima uus isikuandmete kaitse seadus. Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektori Raavo Palu sõnul andmetöötluse põhimõtetesse muudatusi ei tule, kuid õigusakti enda lugemisel tuleb olla tähelepanelikum.
„Uus seadus lähtub otsekohalduvast üleeuroopalisest isikuandmete kaitse üldmäärusest. Mida see tähendab? „Üldmäärus on esimene dokument, millest tuleb juhinduda, aga kui üldmäärus ütleb, et siseriiklikult võib teha täpsustusi, siis neist põhilisemad on reguleeritud uues isikuandmete kaitse seaduses.“
Põhilised siseriiklikud täpsustused koonduvad uue seaduse kolme esimese peatüki alla. „Isikuandmete kaitse seaduse neljas peatükk on mõeldud ainult õiguskaitseasutustele, milleks on asutused, kus tegeletakse süütegude tõkestamise, avastamise, menetlemise ja karistuste täideviimisega. Viies peatükk on suunatud järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile,“  rõhutab Palu, kes lisab, et üleeuroopaline õigusakt, mis meist enamiku andmetöötlust reguleerib on kehtiv juba 25. maist 2018.
Põhimõtted jäävad samaks
Kui vastata küsimusele, mis muutub homsest jõustuva uue isikuandmete kaitse seadusega, siis kõik andmetöötluse põhimõtted jäävad samaks. Inimene omab jätkuvalt õigust teada, milliste andmetega ja kuidas kuskil andmete kogumis toimetatakse ning samamoodi nagu varem saab taotleda kõikide ebaseaduslikult töödeldavate andmete kustutamist. Organisatsioonidel on jätkuvalt isikuandmete töötlemisel vastutus. Nii nagu matemaatikas on igal tehtel vastus, on ka isikuandmete töötleja igal toimingul tagajärg, mille eest ta peab vastutama.
Andmetöötluses ei saa olla, et andmeid kogutakse või hoitakse niisama. Kõik andmetöötlejad peavad sellekohaseks tegevuseks leidma õiguslikud alused. Mida tundlikumad on andmed, seda rangemad reegleid kehtivad töötlemiseks.
Juhendmaterjal uueneb
„Andmekaitse Inspektsioon on uuendamas ka oma võrgulehel olevat juhendmaterjali,“ märgib Palu. „Kuna uuendamine on seotud peatselt vastuvõetava rakendusseaduste paketiga, mis hakkab reguleerima isikuandmete töötlemist valdkondlikes eriseadustes, võtab kogu juhendmaterjali täiendamine aega, kuid seniks on kasulik tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni andmetöötleja üldjuhendiga,“ soovitab Palu. „Rakendusseaduste 126 eriseadusest koosnev pakett on hetkel eelnõuna Riigikogus menetluses. Muudatusi eriseadustes on vaja õigusnormide kooskõlla viimiseks isikuandmete kaitse üldmäärusega,“ selgitab Palu.
Juhendmaterjal andmetöötlejale: Isikuandmete töötleja üldjuhend
 
 


EST